ADMINISTRACIÓ

Estatuts

Memòria històrica

L’Entitat CENTRO POPULAR ANDALUZ, amb domicili social al Pº Francesc Macià nº 38, CP- 08173 de Sant Cugat del Vallés (Barcelona ), i inscrita al Registre d’ Associacions del Departament de Justìcia de la Generalitat de Catalunya, a la Secció 1ª, nº 2677 i reconeguda per la Junta de Andalucía amb el nº 71, de les Comunitats Andaluses a l’ Exterior, CERTIFICA: Que en reunió de Junta Directiva celebrada el dia 15 de novembre del 2015, s’ha procedit a la remodelació de la Junta Directiva, que regirà els destins d’aquesta Entitat fins el fi del mandat de l’actual legislatura.

President  Antonio Rodríguez Alés

Vice-president 1º Actes Institucionals Antonio Cabezas Alvarez

Vice-president 2º Adjunt Presidència Miguel Jiménez Díaz

Vocal Administracions Ferrán Villaseñor Romero

Vocal Àrea Joventut Anna Gil Solís

Vocal Intendència Charo Carrégalo Lebrón

Vocal Comunicació Josep María Gallardo Domínguez

Vocal Feries i Fires Pilar Morales Ibáñez    

Vocal Cursos i Esdeveniments Andreu Ares Martín

Vocal Assumptes Interns Eduardo-Javier Fernández Linde

Sant Cugat, a 15 de Novembre del 2015